20251 : โครงการภาษาอังกฤษเพื่อสอบวัดระดับ TOEIC เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานและการศึกษาต่อ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117