20216 : โครงการสนับสนุนการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/7/2566 13:36:57
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
18/07/2566  ถึง  29/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  7  คน
รายละเอียด  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ นักวิชาการประมง และบุคลากรงานฟาร์มของคณะ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,000 บาท
2566 15,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ประเสริฐ  ประสงค์ผล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมสุดา  ดวงวงษา
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านทรัพย์สิน การเงิน และการลงทุน
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 5.2 จำนวนงบประมาณเงินรายได้
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 5.1.4 เพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการเอื้อหรือส่งเสริมให้มีการใช้องค์ความรู้ของคณาจารย์และบุคลากรหน่วยงานในการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานนั้น ๆ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)
เป้าประสงค์ FT-66-5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด FT-66-5-1 จำนวนรายรับเงินรายได้จากแหล่งอื่น ๆ
กลยุทธ์ FT-66-5.1.2 เพิ่มช่องทางการหารายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและต้นทุนลดลงให้ของคณะฯ ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของคณะ โดยมีกิจกรรมหลักในการหารายได้ คือ การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ โดย พันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นพันธุ์หลักของงานฟาร์มคือ ปลานิลดำ ปลานิลแดงแดง ปลาดุกรัสเซีย ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาเบญจพรรณ และ สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ในกระบวนการผลิตปลานิลแปลงเพศ ในปี 2565 ของกิจกรรมงานฟาร์มได้รวบรวมสายพันธุ์ปลานิลมาขุนเป็นพ่อแม่พันธุ์ เป็นระยะเวลา 7-8 เดือน เพื่อผลิตลูกปลาสำหรับจำหน่าย ในการผลิตลูกปลานิลส่วนสำคัญ ส่วนของกระบวนการฟักไข่ ในระบบเพาะฟักปลานิลแปลงเพศ มีองค์ประกอบ ตั้งแต่เครื่องสูบน้ำ ถังพักน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ กรวยฟักไข่ปลานิล ถาดฟักไข่ปลานิล บ่อกรองน้ำ และ ระบบเติมอากาศ ซึ่งระบบที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงระบบที่ใช้ในการเพาะและอนุบาลลูกปลาเพื่อจำหน่ายเป็นลูกพันธุ์ปลาเท่านั้น และยังเป็นช่องทางในการหารายได้ของคณะเพียงช่องทางเดียว งานฟาร์มยังขาดระบบในการขุนลูกปลาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สำหรับนำไปเลี้ยงต่อในระบบ Smart Aquaculture and Business ซึ่งเป็นช่องทางการหารายได้อีกช่องทางหนึ่งของงานฟาร์ม ประกอบกับในปีงบประมาณ 2565 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร Smart Aquaculture ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ นั้น งานฟาร์มของคณะฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มช่องทางในการรายได้ของงานฟาร์ม จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการหารายได้จากแหล่งอื่น ซึ่งมีรูปแบบการหารายได้คือ การนำลูกพันธุ์ปลานิลแดงจากการเพาะฟักและแปลงเพศโดยงานฟาร์มมาขุนในบ่อดินที่มีระบบการเติมอากาศ ให้มีขนาดตามความต้องการของระบบ Smart Aquaculture and Business (ขนาด 100-120 กรัม) โดยบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีรูปแบบการผลิตที่มาจากการเรียนรู้ในกระบวนการรายวิชา ได้แก่ วิชาการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาการปฏิบัติงานฟาร์ม2 และ วิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้จากแหล่งอื่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเลี้ยงปลาในระบบ Smart Aquaculture and Business
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : รายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น
KPI 1 : ร้อยละอัตราการรอดของลูกปลาที่เพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 ร้อยละ 10
KPI 2 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น/เดือน (ระยะเวลา 3 เดือน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20000 บาท 20000
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : รายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น
ชื่อกิจกรรม :
การหารายได้จากแหล่งอื่น

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/07/2566 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประเสริฐ  ประสงค์ผล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา  ดวงวงษา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล