20208 : โครงการการยกระดับกระบวนการผลิตกล้วยบดผงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การยื่นขอรับรองมาตรฐาน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117