20206 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลากำหนด : M.Acc. Reunion รุ่น 3 – 6
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117