20198 : โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ: รายวิชา ศอ451 ภาษาอังกฤษธุรกิจ อบรมหัวข้อ "EMAIL WRITING TIPS" และ "JOB INTERVIEW TIPS"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117