20178 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117