20171 : โครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจเกษตรและการสหกรณ์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117