20154 : การส่งเสริมและยกระดับผักและพืชสมุนไพรเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารเชิงสุขภาพตามอัตลักษณ์ชุมชนหนองหารสู่การเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117