20137 : โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117