20133 : หารือความร่วมมือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน (สำหรับผู้บริหาร)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117