20132 : การพัฒนาระบบกำกับและติดตามงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิต (วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117