20090 : การค้นหาตลาดเป้าหมายและคำนวณจุดคุ้มทุนสำหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117