20088 : โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ บ้านวังโป่ง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117