20062 : การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117