20053 : SAS-66 โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117