20048 : โครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นด้านรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117