20045 : โครงการวิพากษ์ SAR หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (โครงการประกันคุณภาพการศึกษา)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117