20033 : โครงการ "การพัฒนาพื้นที่ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประตูสู่ศตวรรษที่ 21"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117