20023 : โครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1 (แถลงนโยบายและแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117