20022 : โครงการยกระดับความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานคลัง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117