20021 : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117