20020 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรม SketchUp และ Layout เพื่อการออกแบบเขียนแบบในงานภูมิทัศน์ (66-2.6.6)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117