20018 : โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานอธิการบดี/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิสาหกิจ)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117