20002 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117