19991 : โครงการแปรรูปผลผลิตจากปลาโดยการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117