19973 : โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามประเพณีสำคัญของล้านนา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117