19911 : โครงการ การพัฒนาหลักสูตรในวิถีใหม่ Next Norm และเตรียมความพร้อมในการขอรับรองหลักสูตรเพื่อสอดรับเกณฑ์ใหม่ของสภาวิศวกร ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117