19908 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยในชั้นเรียน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117