19759 : โครงการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ Area for Improvement ระดับมหาวิทยาลัยไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117