19758 : โครงการ : วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม : วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองในภาพรวม ร่วมกับผู้บริหาร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117