19647 : โครงการคณะสีเขียว (Green office)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26/1/2566 15:05:28
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
30/01/2566  ถึง  29/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน
รายละเอียด  บุคลากร และนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 60 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000 บาท
2566 50,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง จรรยา  ภูคำวงศ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล  พรมยะ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านทรัพย์สิน การเงิน และการลงทุน
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 3.9 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 3.1.12 การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และสนับสนุนการจัดกิจกรรม Green University ของทุกหน่วยงานในทุกๆด้าน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ FT-66-3.1 ขยายเครือข่ายด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด FT-66-3-7 ความสำเร็จของการผลักดันผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ FT-66-3.1.3 สนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Ranking)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายให้ทุกส่วนงานเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ดังนั้น ผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จึงมีนโยบายในการสนับสนุนและสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดมาตรการลดการใช้พลังงาน การแยกขยะ การลดปริมาณขยะ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณภายในและภายนอกคณะให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว ซึ่งคณะมีแผนจะเข้ารับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวในปี 2566 โดยเป็นการเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในคณะ ในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
เพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว : กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
KPI 1 : บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและ อพยพหนีไฟหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวนบุคลากรและนักศึกษา 100 คน)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ (จากจำนวนบุคลากรและนักศึกษา 100 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว : กิจกรรม 5 ส.
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมของบุคลากรที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. (จากจำนวนบุคลากร 38 คน)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. (จากจำนวนบุคลากร 38 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
ผลผลิต : บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว : กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
KPI 1 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : บุคลากรมีความรู้ด้านการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น (จากจำนวนบุคลากร 38 คน)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
ผลผลิต : บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว : กิจกรรมประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
KPI 1 : ผลคะแนนการประเมินสำนักงานสีเขียวของคณะ (ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการภายในหรือจากคณะกรรมการภายนอก)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 คะแนน 70
KPI 2 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวนบุคลากร 38 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว : กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2566 - 31/05/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางจรรยา  ภูคำวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายพงษ์ศักดิ์  กองคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายประเสริฐ  ประสงค์ผล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเกษม  สมบัติ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ๆ ละ 60 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าบริการ การขอรับฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่เกิน 100 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคบรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท และภาคปฏิบัติ จำนวน 4 คน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 4,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,200.00 บาท 4,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 8,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 2,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท 2,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30000.00
ผลผลิต : บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว : กิจกรรม 5 ส.
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม 5 ส.

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2566 - 30/06/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางจรรยา  ภูคำวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางอัจฉรา  เสาวฤทธิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์  เทียมเมือง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเกษม  สมบัติ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายพงษ์ศักดิ์  กองคำ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร เป็นเงิน 3,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.00
ผลผลิต : บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว : กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางจรรยา  ภูคำวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์  เทียมเมือง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางอัจฉรา  เสาวฤทธิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
ผลผลิต : บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว : กิจกรรมประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2566 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางจรรยา  ภูคำวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายพงษ์ศักดิ์  กองคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล  พรมยะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์  เทียมเมือง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางอัจฉรา  เสาวฤทธิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา  ดวงวงษา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ดร.ภัสสร์พัณณ์  ศรีวิชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อรพรรณ  พรหมใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.น้ำเพชร  ประกอบศิลป์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางพิไลวรรณ  จันต๊ะตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเกษม  สมบัติ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จำนวน 25 คน เป็นเงิน 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล