19615 : โครงการ "สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117