19611 : โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117