19588 : โครงการส่งเสริม นักศึกษา ศิษย์เก่า และบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนา เป็นผู้ประกอบการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117