19514 : โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรฯ: รายวิชา ศอ113 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นต้น อบรมหัวข้อ “ESSAY WRITING TIPS”
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117