19475 : โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรทางด้านภาษาเพื่อเตรียมพร้อมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117