19446 : เสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการด้านกายภาพ และอาคารสถานที่ คณะบริหารธุรกิจ”
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117