19397 : โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดทดสอบสารเสพติดเพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาด้านวินัยของนักศึกษา ประจำปี 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117