19395 : โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจแบบอัจฉริยะและการแปรรูปเห็ดเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117