19385 : โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117