19376 : 2.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117