19375 : โครงการกำกับและติดตาม มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117