19371 : โครงการเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117