19368 : โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศ (Green University)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117