19357 : โครงการวางแผนต้นทุนและวิเคราะห์กำไรการผลิตสินค้าทางการเกษตร ของกลุ่มข้าวกล้องปลอดสาร ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117