19343 : โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117