19290 : โครงการพัฒนาห้องสมุด ห้องสมุดดิจิตอลและพื้นที่การเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117