19285 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117