19214 : โครงการ การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของฮ่อมเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117