19209 : โครงการเตรียมความพร้อมและส่งต่อความรู้เเก่เยาวชนเพื่อเป็น ASEAN Digital Citizen (Train of Master Trainers : ASEAN Digital Literacy Programme)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117